4.1. Поняття і правові основи діяльності господарських товариств

4.1. Поняття і правові основи діяльності господарських товариств

28
0

Правове становище господарських товариств визначається
Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, а також Законом
України «Про господарські товариства».

Господарські товариства — підприємства або інші суб’єкти гос­подарювання,
створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об’єднання їх майна й
участі у підприємницькій діяльнос­ті товариства з метою одержання прибутку.

Господарські товариства є юридичними особами.

Господарське товариство, крім повного і командитного това­риств,
може бути створене однією особою, що стає його єдиним учасником.

Засновниками і учасниками товариства можуть бути суб’єкти
господарювання, інші учасники господарських відносин, а також громадяни, які не
є суб’єктами господарювання.

Установчі документи господарського товариства повинні
містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад
засновників та учасників, склад і компетенцію органів това­риства та порядок
прийняття ними рішень, включаючи перелік пи­тань, у яких необхідна
одностайність або кваліфікована більшість голосів, інші відомості.

Найменування господарського товариства повинно містити за­значення
виду товариства, для повних і командитних товариств — прізвища (найменування)
учасників товариства, які несуть додат­кову відповідальність за зобов’язаннями
товариства усім своїм май­ном, а також інші необхідні відомості.

Учасники господарського товариства мають право:

<& брати участь в управлінні справами товариства в порядку, ви­значеному в установчих документах;

58

Тема 4 Правовий статус господарських товариств

<$>
брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди);

ф одержувати інформацію про діяльність товариства;

ф вийти в передбаченому установчими документами порядку зі
складу товариства та ін.

Учасники господарського товариства зобов’язані:

ф додержуватися вимог установчих документів товариства, ви­конувати
рішення його органів управління;

ф робити внески (сплачувати за акції) у розмірі, порядку та
кош­тами (засобами), що передбачені установчими документами.

Внесками учасників та засновників господарського товариства
можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цін­ності, цінні
папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами,
будинками, спорудами, а також інші май­нові права (включаючи майнові права на
об’єкти інтелектуальної власності), кошти, у тому числі в іноземній валюті.

Забороняється використовувати для формування статутного
фонду товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит і під заставу.

Сума вкладів засновників та учасників господарського товари­ства
становить статутний фонд товариства.

У господарському товаристві створюється резервний
(страховий) фонд у розмірі, передбаченому установчими документами, але не менше
як25% статутного фонду, атакожінші фонди. Розмір щоріч­них відрахувань до
резервного (страхового) фонду встановлюється установчими документами, але не
може бути менше ніж 5% суми прибу­тку товариства

Господарське товариство є власником:

<#> майна, переданого йому у власність засновниками і
учасни­ками як внески;

ф продукції, виробленої в результаті господарської
діяльності товариства;

ф доходів, одержаних від господарської діяльності
товариства;

Ф іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених за­коном.

Управління діяльністю господарського товариства здійснюють
його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначен-

59

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ня)
яких визначаються залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках
— учасники товариства.

Посадовими особами товариства визнаються голова та члени ви­конавчого
органу, голова ревізійної комісії (ревізор), а у разі ство­рення ради
товариства (спостережної ради) — голова і члени цієї ради.

Посадовими особами господарського товариства не можуть бути
особи, службову або іншу діяльність яких визнано Конституцією України та
законом несумісною із перебуванням на цих посадах, а також особи, яким
перебування на відповідних посадах заборо­нене рішенням суду.

Види господарських товариств:

ф акціонерне товариство    л

Ф товариство з обмеженою

відповідальністю І    установчий документ —

ВІДПОВІДаЛЬНІСТЮ       Ч.            ,        „. t-~tst

«              Г    статут (ст. 82 ГКУ)

Ф товариство з додатковою

відповідальністю І

Л             <     установчий документ —

ф повне товариство           1                            „

Л             У    засновницький договір

<#> командитне товариство            j     /    ю
ГКУ>

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ