3.1. Поняття і види підприємств

3.1. Поняття і види підприємств

216
0

Відповідно до ст. 62 Господарського кодексу України підпри­ємство
— самостійний суб’єкт господарювання, створений компетен­тним органом державної
влади, органом місцевого самоврядування або іншими суб’єктами для задоволення
суспільних та особистих по­треб шляхом систематичного здійснення виробничої,
науково-дослід­ної, торговельної та іншої господарської діяльності.

Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприєм­ництва,
так і для некомерційної господарської діяльності.

Підприємство, якщо законом не встановлене інше, діє на
основі статуту. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та
ідентифікаційним кодом.

Найменування юридичної особи повинно містити у собі інформа­цію
про організаційно-правову форму та про характер її діяльності.

Статтею 63 Господарського кодексу України закріплено класи­фікацію
підприємств за формами власності, способом утворення, кількістю працюючих та
обсягом валового доходу від реаліза­ції продукції протягом року.

/. Види підприємств залежно від форм власності:

<§> приватне підприємство, що діє на основі приватної
власності громадян чи суб’єкта господарювання (юридичної особи);

Щ> підприємство, що діє на основі колективної власності,
напри­клад: виробничі кооперативи, підприємства споживчої кооперації,
підприємства громадських та релігійних організацій та ін.;

^ комунальне підприємство, що діє на основі комунальної влас­ності
територіальної громади;

<§> державне підприємство, що діє на основі державної
власності;

® підприємство, засноване на змішаній формі власності (на
базі об’єднання майна різних форм власності).

47

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Якщо
в статутному фонді підприємства іноземні інвестиції стано­влять не менше як
10%, воно визнається підприємством з інозем-ними інвестиціями. Підприємство, у
статутному фонді якого іноземні ін­вестиції становлять 100%, вважається
іноземним підприємством.

2. Види підприємств залежно від способу утворення
(заснування) та формування статутного фонду:

унітарні — створюються одним засновником (наприклад, дер­жавні,
комунальні підприємства, засновані на власності об’єднан­ня громадян,
релігійної організації або на приватній власності засновника);

державні комерційні підприємства — діють на основі статуту
на принципах підприємництва і несуть відповідальність за наслідки своєї
діяльності усім належним їм на правах господарського відан­ня майном;

державні казенні підприємства — створюються за рішенням Кабі­нету
Міністрів України у галузях народного господарства, в яких:

Ф законом дозволено здійснення господарської діяльності лише
державним підприємствам;

ф основним (понад 50%) споживачем продукції (робіт, послуг)
виступає держава;

<§> за умовами господарювання неможлива вільна
конкуренція товаровиробників чи споживачів;

^ переважає (понад 50%) виробництво суспільно необхідної про­дукції
(робіт, послуг), яке за своїми умовами і характером потреб, що ним
задовольняються, як правило, не може бути рентабельним;

<§> приватизація майнових комплексів державних
підприємств за­боронена законом;

комунальні комерційні підприємства — утворюються компетент­ним
органом місцевого самоврядування, майно закріплюється на праві господарського
відання;

комунальні некомерційні підприємства — майно закріплюється
на праві оперативного управління;

корпоративні — утворюються двома або більше засновниками,
наприклад, кооперативні підприємства, підприємства, що ство­рюються у формі
господарського товариства, а також інші під­приємства, у тому числі засновані
на приватній власності двох або більше осіб.

48

Тема 3. Правове становище підприємств

3.
Види підприємств залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від
реалізації продукції протягом року:

малі — середньооблікова кількість працюючих за звітний
(фінан­совий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу за цей пері­од
не перевищує суми, еквівалентної 500 тис. евро;

великі—середньооблікова кількість працюючих перевищує 1000
осіб, а обсяг валового доходу на рік перевищує суму, еквівалентну 5 млн евро;

середні — усі інші підприємства.

Підприємство має право створювати філії, представництва, від­ділення
та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких
підрозділів з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому
законодавством порядку. Такі ві­докремлені підрозділи не мають статусу
юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого
підприємством.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ