§4. Особливі засоби преторського захисту

§4. Особливі засоби преторського захисту

73
0

Крім звичного позовного порядку розгляду приватних справ,
існувало інтердиктне провадження. Особливим засобом захисту суб’єктивного права
було будь-яке втручання преторів. Це був прояв адміністративної влади преторів.
Користуючись владою, що їм нале­жала, претори здійснювали захист спеціальними
засобами для поліп­шення, доповнення і усунення недоліків цивільного процесу.

Види засобів преторського захисту.

інтердикти (interdictum);

стипуляція (stipulatio);

реституція (restitutio);

введення у володіння (missiones in
possessionis).

Інтердикти — це короткі вказівки, які претори направляли
особам за вимогами заінтересованих осіб з метою створити нові, зберегти старі
або відновити порушені фактичні обставини. Існувало кілька груп інтердиктів:

інтердикти, якими заборонялися будь-які насильницькі

порушення;

інтердикти, якими наказувалося відновлення порушеного

стану;

інтердикти, за допомогою яких здійснювалося заснування

нових відношень;

інтердикти, видання яких мало за мету відновлення стану

володіння.

Стипуляція — це публічна обіцянка сплатити певну суму або
зро­бити щось.

Види стипуляції:

стипуляція, яка слугувала для регулювання правильного про­

ведення спору;

стипуляція для забезпечення безперешкодного проведення

судового процесу.

24

Реституція — це повернення, відновлення попереднього стану.
В особливо важливих випадках претор дозволяв знищувати юри­дичні наслідки, які
наставали у зв’язку з тим, що він визнавав нес­праведливим застосування в
подібних випадках загальних норм права. За допомогою цього правового засобу
претори усували збиток, на­несений особою, яка виконувала обов’язки.

Введення у володіння здійснюється за розпорядженням претора
для збереження певного майна або для виконання певних дій.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ