2.5. Оформлення курсової роботи - Адміністративне право України - С.В. Ківалов, Л.Р. Біла. - Административное право - Право на vuzlib.org

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 100      Главы: <   66.  67.  68.  69.  70.  71.  72.  73.  74.  75.  76. > 
  загрузка...

  2.5. Оформлення курсової роботи

  Титульний лист оформляється згідно зі зразком (додаток 1). Після титульного листа оформляється зміст роботи, який включає в себе вступ, основну частину (розділи і підрозділи), закінчення, додатки (якщо вони є), список літератури (див. додаток 2).

  Вступ є обов'язковою частиною курсової роботи, який за обсягом не повинен перевищувати трьох друкованих сторінок. В ньому обґрунтовується актуальність вибраної теми, дається стисла характеристика літературного стану проблеми, вказується завдання курсової роботи.

  Основна частина курсової роботи складається із розділів та підрозділів (останні можуть складатися із пунктів). Кожний розділ починається з нової сторінки.

  Закінчення є обов'язковою частиною курсової роботи, в якій викладаються найбільш важливі висновки та пропозиції, отримані автором при підготовці і написанні роботи.

  Студентам слід мати на увазі, що до вступу і закінчення слід приступати після того, як повністю готова основна частина курсової роботи.

  Список літератури є обов'язковою частиною курсової роботи. Він

   

  >>>124>>>

  оформляється на новій сторінці і джерела розміщуються у порядку наскрізної нумерації (більш детально див. нижче).

  Якщо в ході написання курсової роботи студент робить схеми, графіки, таблиці, або додає до роботи зразки документів, вони повинні оформлятися в частині "додатки" після "закінчення". Додатки нумеруються у правому верхньому куті (Додаток 1, Додаток 2, Додаток 3 і т.д.). В тексті курсової роботи вказується (див. Додаток 1). Одночасно робиться нумерація сторінок додатків (за загальним правилом у нижньому правому куті) і вони включаються в обсяг курсової роботи.

  Курсову роботу друкують на листі білого паперу формата А4 (210x297 мм) через два міжстрокових інтервали (для друкарської машинки), півтора — для комп'ютера (шрифт — Times New Roman, розмір шрифту — 14). На сторінці повинно бути не більше 28-30 рядків і повинні бути витримані такі поля: ліве — ЗО мм, праве — 10 мм, верхнє і нижнє — по 20 мм.

  Обсяг курсової роботи повинен складати 25-30 друкованих сторінок, включаючи титульний лист, додатки, схеми, зміст роботи. Список літератури не включається у обсяг курсової роботи. Враховуючи особливості теми курсової роботи, за погодженням з науковим керівником, можуть мати місце відступи від вказаних вимог.

  Назви структурних частин курсової роботи ("зміст", "вступ", "розділ", "закінчення", "список літератури") друкуються великими літерами симетрично до тексту. Кожну структурну частину роботи слід починати з нової сторінки. Нумерацію сторінок, глав, підрозділів, пунктів проставляють арабськими цифрами без знаку № .

  Слід мати на увазі, що першою сторінкою курсової роботи є титульний лист, на якому нумерація сторінки не ставиться, але враховується при нумерації наступної сторінки. Нумерація сторінок проставляється у нижньому правому куті без крапки в кінці.

  Розділи діляться на підрозділи, а останні можуть ділитися на пункти.

  Наприклад:

  Розділ 2. Поняття та ознаки державної служби.

  2.1. Поняття державної служби (перший підрозділ

  другого розділу).

   

  >>>125>>>

  2.1.1. Державна служба як вид служби (перший пункт першого підрозділу другого розділу).

  Важливе значення має правильне оформлення посилань на джерела та матеріали, які студент використовує при написанні курсової роботи. Існує декілька варіантів оформлення посилань.

  1. Посилання оформлюються в кінці кожної сторінки під горизонтальною лінією. Нумерація посилань на кожній сторінці починається спочатку.

  Наприклад:

  Підставою адміністративної відповідальності є адміністративний проступок'.

  1 Адміністративне право України: Підручник / За ред. Ю. П. Битяка — Х.,2000. -С.15.

  2. Нумерація всіх посилань з визначенням номера джерела даного посилання у списку літератури. У такому разі посилання офор-люється у квадратних дужках з указаниям сторінки. При такому способі посилання у кінці сторінки не вказуються.

  Наприклад:

  В адміністративній науці загальноприйнято, що ... [ 23, с.145; 56, с.45; ]. При цьому слід мати на увазі, що...

  Оформлення списку літератури є важливою складовою написання курсової роботи. В список включаються тільки ті джерела, які студент вивчав при написанні курсової роботи і на які зроблено посилання в самій роботі. Список літератури в загальний обсяг курсової роботи не включається, але нумерація сторінок продовжується.

  При оформленні списку літератури, його слід умовно розділити на дві частини: нормативні акти і спеціальну літературу (нумерація, при цьому, залишається наскрізною).

  Нормативні акти розміщуються за їх юридичною силою (Конституція, закони, підзаконні нормативні акти (укази Президента, постанови КМУ і т. ін.). Нормативні акти однакової юридичної сили розміщуються у хронологічному порядку.

   

  >>>126>>>

  Наприклад:

  1. Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990р.) Ц Відомості Верховної Ради УРСР. — 1990. — № 31. -Cm. 429.

  2. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 6. — Cm. 219.

  3. Про державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 p. If Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 2. — Cm. 5.

  4. Про затвердження Тимчасового положення про Раду національної безпеки і оборони України: Указ Президента від ЗО серпня 1996 р. Ц Уряд, кур'єр. — 1996. — 5 верес.

  5. Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності: Постанова КМУ від 25 травня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 21. — Cm. 767.

  6. Про затвердження Інструкції про порядок застосування економічних та фінансових санкцій органами державного контролю за цінами: наказ Міністерства економіки України від 7 липня 1998 р. II Офіційний вісник України. -- 1998. — № 29. — Cm. 1117.

  До спеціальної літератури відносяться монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті та ін. Дані джерела розміщуються у алфавітному порядку назв або прізвищ перших авторів.

  Наприклад:

  1. Алехин А.П., Козлов Ю.Н., Кармолицкий АЛ. Административное право РФ. Учеб. — М., 1998. — 534 с.

  2. Опришко В. Державно-правова реформа в Україні: основні напрямки Ц Право України. — 1998. — № 1. — С. 27-32.

  2.6. Захист курсової роботи

  Курсова робота передається, у визначені деканом строки для реєстрації (студентами денної форми навчання -- лаборанту кафедри адміністративного і фінансового права, студентами заочної, очно-заочної та післядипломної форм навчання — методисту) і на рецензування викладачу.

   

  >>>127>>>

  Курсова робота з рецензією викладача (в тому ж порядку) передається студентові для ознайомлення із рецензією і для підготовки до захисту. День і час захисту назначає викладач, який рецензував роботу.

  В рецензії відзначається актуальність вибраної теми, позитивні риси самої роботи, а також недоліки і вказуються питання, на які необхідно звернути уваги при підготовці до захисту. Курсова робота може бути не допущена до захисту у разі, якщо:

  — в роботі відсутня хоча б одна з обов'язкових структурних частин;

  — зміст роботи не відповідає обраній темі, або викладений матеріал не відповідає темі чи змісту роботи;

  — в роботі використані нечинні нормативні акти;

  — при виявленні фактів переписування матеріалу з інших джерел без посилань (тобто плагіату);

  — робота написана на тему, яка не передбачена у списку рекомендованих тем і не погоджена з науковим керівником роботи. Курсова робота оцінюється: "відмінно", "добре", "задовільно",

  "незадовільно".

  Студент, який згідно з навчальним планом, повинен був захистити курсову роботу і не захистив її (незалежно від причин) не допускається до іспиту з адміністративного права.

   

  >>>128>>>

  додаток 1 Зразок оформлення титульного листа

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ

  Факультет державного управління та міжнародно-правових відносин

  Кафедра адміністративного та фінансового права

  КУРСОВА РОБОТА

  з адміністративного права

  на тему:

  »

  Основні аспекти адміністративної відповідальності за корупцію і корупційні діяння

  Студента 3-го курсу заочної форми навчання Іванова Івана Івановича

  Науковий керівник: канд. юрид. наук, доцент Степанов Степан Степанович

  Одеса — 2002

   

  >>>129>>>

  додаток 2 (зразок оформлення змісту)

  ЗМІСТ

  Введення....................................... 2

  Розділ 1. Адміністративна відповідальність як інститут адміністративного права

  1.1. Поняття і ознаки адміністративної відповідальності.....6

  1.2. Підстави адміністративної відповідальності...........12

  1.3. Суб'єкти адміністративної відповідальності...........18

  Розділ 2. Поняття і відповідальність за корупцію

  2.1. Корупція і корупційне діяння: поняття, сутність, відмінності ..................................22

  2.2. Правові засади боротьби з корупцією ...............26

  2.3. Характеристика інших правопорушень,

  пов'язваних з корупцією ........................31

  3.4. Адміністративні стягнення.......................35

  Розділ 3. Попередження корупції.....................39

  Закінчення .....................................44

  Додатки .......................................46

  Список літератури................................50

  -

   

  >>>130>>>

  «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 100      Главы: <   66.  67.  68.  69.  70.  71.  72.  73.  74.  75.  76. > 

   
  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2009 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.