ТЕМА № 4 Причини та умови сприяння здійсненню     адміністративного делікту - Адміністративна деліктологія - С.Д. Подлінув. - Административное право - Право на vuzlib.org

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 13      Главы:  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11. > 
  загрузка...

  ТЕМА № 4 Причини та умови сприяння здійсненню     адміністративного делікту

  Не дивлячись на те, що адміністративні правопорушення менш небезпечні, ніж злочини, потребують менш складної процедури розгляду і прийняття рішення у справі, спілкування правозастосовника з порушником обмежено малим терміном, що не знімау питання про необхідність поглибленого вивчення  як при здійсненні адміністративної юрисдикціє, так і у рамках спеціальних досліджень причин адміністративних порушень, організаціє справи єхнього запобігання. А це, в свою чергу, робить абсолютно необхідною саму старанну розробку понять тих явищ та процесів, які підлягають вивченню і обміркуванню.

  Проаналізуумо, що породжуу адміністративне правопорушення, у його причинами. Тут у поле зору потрапляу цілий комплекс явищ та процесів, які належать до економічноє, соціальної сфери, сфери внутрішньоє політики. Це суперечності в економіці, в ідеологіє, в соціально-побутовій сфері, недоліки в практиці діяльності органів державної виконавчоє влади і управління, недостатньо високий рівень свідомості громадян, існування злочинності.

  Данні досліджень вчинення адміністративних деліктів в сфері економіки вказують на такі причини і умови, як дефіцит і висока ціна товару, що виробляуться, обмеженість, кількість сировини і високий попит на неє в окремих галузях виробництва, низька якість обліку і збереження матеріальних цінностей, незацікавленість виробника у виробництві товару.

  У вирішенні проблем адміністративної деліктності важливе значення в існуванні соціальних суперечностей мають ідеологічні фактори, які створюють причини та умови скоуння адміністративних деліктів. Вважаумо, що до них належать: відсутність правовоє пропаганди і вживання профілактичних заходів серед населення; недостатній рівень свідомості осіб, які працюють в сфері економіки, реалізаціє та збереження товарів; втрата моральних цінностей, які могли утримати особу від вчинення проступку; наявність деліктного середовища в мікро- і макрогрупах; важкі побутові умови окремих категорій населення.

  На існування причин і умов адміністративної деліктності мау вплив часу, він може бути тривалим або нетривалим. При наявності одних умов у поява протиправного результату без причин. Взаумодія між причинами і умовами призводить до того, що одна конкретна умова чи єхня сукупність може викликати виникнення причин. В.М. Кудрявцев розглядау причини деліктності в трьох рівнях:  суспільство, де  діють основні соціальні процеси і завдяки яким існуу об'уктивна можливість антигромадськоє поведінки; виробничі колективи і малі групи, де реалізуються об'уктивні закономірності та взаумовідносини між людьми; індивідуальні особливості, де діють психологічні причини тіує або іншоє поведінки суб'укта.

  При дослідженні конкретних причин адміністративної деліктності, як вважау О.І. Остапенко, слід взяти до уваги те, що вони, залежно від адміністративно-деліктної ситуаціє, можуть бути об'уктивними і суб'уктивними. Індивідуальний підхід у розумінні причин дозволяу глибше дослідити не лише конкретні причини, але й особистість порушника, що чинить протиправні діє. Отже, виникау необхідність у вивченні перекручених потреб, мотивів і цілей, які залежать від волі та бажання конкретної особи - суб'укта адміністративного делікту.

  До перекручених потреб, що сприяють вчиненню адміністративних деліктів, належать: пияцтво, жадібність і корисливість, прагнення до власної вищості над оточуючими особу людьми і насилля над ними, егоцентризм і фанатизм, відвідування розважальних закладів тощо.

  До причин і умов адміністративної деліктності, що виникають через недоліки у діяльності державної виконавчоє влади, належать: недостатній рівень правовоє пропаганди серед населення; слабку ефективність профілактичних заходів, що проводяться; низький рівень охорони громадського порядку; -недостатність взаумодіє органів державної виконавчоє влади і управління з громадськими організаціями та формуваннями в боротьбі з адміністративними деліктами.

  З метою подальшого дослідження соціально-економічних, політичних, ідеологічних, культурно-виховних та ін. сфер суспільного життя постау питання про кваліфікацію причин і умов адміністративної деліктності, яка розкривау природу єхнього виникнення, відмінність за видами, змістом, характером і сферою функціонування.  

  В умовах розбудови демократичної держави Украєни постау важлива мета звільнення суспільства від недоліків і негативних явищ, формуються завдання і намічаються заходи щодо боротьби з правопорушниками, проте це, на жаль, стосууться тільки єхньоє частини, відомоє та зареустрованої правоохоронними органами. Звісно, єхня інша частина  латентна, не виявлена і не зареустрована, а це не дау можливості вживання необхідних заходів щодо боротьби з ними. Вивчення  і усунення факторів, які породжують та зумовлюють єхну виникнення, буде сприяти пошуку, створенню і збагаченню форм і засобів своучасного виявлення прихованих адміністративних деліктів.

  Досягнення позитивних результатів у цьому напрямі стане можливим завдяки дослідженню таких аспектів латентності адміністративних деліктів: соціального, економічного, інформаційного, статистичного, адміністративно-правового, деліктологічного, віктимологічного і соціально-психологічного.

  Негативні наслідки латентності гальмують формування у населення високого рівня свідомості, чинять перешкоди вдосконаленню соціальних відносин у сфері життудіяльності людей, негативно впливають на зміцнення законності, правопорядку і суспільної безпеки.

  О.І. Остапенко дау поняття латентності як сукупності деліктів і осіб, що єх вчинили, але внаслідок інших причин залишились невиявленими і незареустрованими правоохоронними органами, а до порушників не вживалися заходи адміністративного чи громадського впливу. Виділяються декілька груп латентних адміністративних деліктів: природно-латентні, штучно-латентні, гранично-суміжні.

  Існують об'уктивні та суб'уктивні фактори латентності. Г.І. Забрянський, Г.І. Городська вважають, що встановлення об'уктивних та суб'уктивних факторів приховування окремого адміністративного делікту сприяу вживанню найбільш ефективних пошукових чи запобіжних заходів щодо виявлення, реустраціє деліктів і притягнення порушників до відповідальності.

   

  «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 13      Главы:  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11. > 

   
  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2009 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.