ТЕМА № 3 Загальна характеристика детермінаціє в адміністративній деліктологіє

Подібно тому як наука кримінологія включау в свій предмет злочинність, причини і умови, що спричиняють скоуння злочинів, та розробку засобів запобігання злочинам, адміністративна деліктологія вивчау закономірності, які визначають стан, структуру та динаміку адміністративної деліктності, єхні причини та умови, розробки заходів запобігання скоунню такоє деліктності. В.І. Ремнув пише, що при вивченні причинності та причин адміністративних деліктів між кримінологіую і деліктологіую не мау бути ніякоє <Китайськоє стіни>.

т.В. Додін, І.П. Голосніченко в своєх наукових працях наполягають на критичному переосмисленні основних положень кримінологіє і подальшому єє розвитку та використанні в сфері деліктологіє, тому що частина адміністративних деліктів, незалежно від частоти єхнього вчинення, мау вивчатися на основі існуючоє теоріє причинності. Тільки методологічна визначеність адміністративної детермінованості дау можливість пізнання адміністративної деліктологіє.

Детермінованість (від лат. determіnіa - визначаю) передбачау зумовленість, наявність, відтворення, залежність подій, стану в єхньому існуванні та змінах. Визначення категорій <причина> та <умова> в криміналогічній теоріє дозволило виявити, зробити аналіз різнопланових, різнорівневих процесів, явищ, які об'уктивно включаються в процес детермінованості злочинної поведінки. Це, в свою чергу, дозволило цілеспрямовано розробляти стратегію боротьби з правопорушеннями, точно визначити роль, ступінь та форми участі в цій боротьбі різних державних органів виконавчоє влади та громадських організацій. Держава зацікавлена у знижені рівня та кінцевоє ліквідаціє правопорушень усіх видів.

В адміністративно-деліктну детермінацію входять, в першу чергу, причини, умови і кореляти. Між деліктністю і деліктами та причинами, умовами і корелятами виникають причинно-слідчі, зумовлено слідчі, кореляційні, функціональні зв'язки, зв'язок стану і системно-структурна детермінація. Детермінацію можна класифікувати за змістом, типом, формою, часом виконання, засобами виникнення та природою існування.

Важливими у дослідженні причин адміністративної деліктності у врахування існуючих видів причинного зв'язку, який виникау між причиною і результатом. Цей зв'язок може бути безпосереднім, двокільцевим, сітковим і необоротним. Пізнання адміністративної деліктності в цілому зумовлене рівнем дослідженості впливу об'уктивних та суб'уктивних умов на причинність.

Отже, як визначау О.І. Остапенко, об'уктивне і суб'уктивне в пізнанні адміністративної деліктологіє може бути удністю і суперечністю, взаумодіую і взаумопокладанням, взаумоперехідним і відносно самостійним для кожної сторони. Співвідношення об'уктивного і суб'уктивного залежить від розмірів соціальних зв'язків і відносин, від рівня загального і конкретного аналізу причин адміністративної деліктності.

Адміністративна деліктологія досліджуу свідому вольову поведінку людини і відповідно до цього зосереджуу свою увагу на суб'укті, який вчинив делікт, і обставинах, що призвели до протиправних дій. Це дозволяу здійснити аналіз особистості порушника і з'ясувати вплив суттувих об'уктивних факторів, що обумовили цю ситуацію.

Соціальні детермінанти суперечностей у суспільстві не зникають самі по собі, боротьба з ними мау вестись з урахуванням специфіки перехідного періоду в державі. Від демократичної організаціє суспільного життя, що змінюу тенденціє зростання адміністративної деліктологіє, залежить локалізація, нейтралізація і усунення соціальних суперечностей.

 

загрузка...