5.3. Міністерство внутрішніх справ України: завдання, функції, повноваження і структура

Міністерство внутрішніх справ України — це центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується

100

 

Кабінетом Міністрів України. Це міністерство є головним (про­відним) органом системи центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства та держави від проти­правних посягань, ведення боротьби зі злочинністю, охорони гро­мадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки до­рожнього руху, охорони та оборони особливо важливих державних об'єктів.

У своїй діяльності МВС України керується Конституцією Украї­ни, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство внутрішніх справ України (затвердженим Указом Президента України від 17.10.2000 №1138/2000).

До основних завдань МВС України належать:

організація і координація діяльності органів внутрішніх справ

щодо захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і

держави від протиправних посягань, охорони громадського

загрузка...

порядку і забезпечення громадської безпеки;

участь у розробці та реалізації державної політики щодо бо­

ротьби зі злочинністю;

забезпечення запобігання злочинам, їх припинення, розкриття

і розслідування, розшуку осіб, які вчинили злочини, вжиття за­

ходів усунення причин і умов вчинення правопорушень;

організація охорони та оборони внутрішніми військами особ­

ливо важливих державних об'єктів;

забезпечення реалізації державної політики з питань громадян­

ства;

забезпечення здійснення паспортної, реєстраційної та мігра­

ційної діяльності;

загрузка...

організація роботи, пов'язаної із забезпеченням безпеки до­

рожнього руху;

здійснення на договірних засадах охорони майна всіх форм

власності;

визначення основних напрямів удосконалення діяльності

органів внутрішніх справ, подання їм організаційно-методич­

ної та практичної допомоги;

забезпечення додержання законності в діяльності осіб рядово­

го і начальницького складу органів внутрішніх справ, праців­

ників і військовослужбовців системи МВС України;

101

 

•               підготовка органів внутрішніх справ та внутрішніх військ для

інтеграції України до Європейського Союзу.

Міністерство внутрішніх справ України відповідно до покладе­них на нього завдань здійснює такі функції:

забезпечує реалізацію державної політики щодо боротьби зі

злочинністю;

визначає основні напрямки діяльності підпорядкованих йому

органів, підрозділів, установ та ефективні засоби і методи ви­

конання покладених на них завдань;

організовує діяльність органів внутрішніх справ, пов'язану з

охороною громадського порядку, запобіганням адміністратив­

ним правопорушенням, їх припиненням та забезпеченням про­

вадження у справах про ці правопорушення, розгляд яких за­

коном покладено на ці органи;

організовує здійснення органами внутрішніх справ профілак­

тичних і оперативно-розшукових заходів запобігання злочи­

нам, їх виявлення, припинення і розкриття, провадження

дізнання і досудового слідства у справах про злочини, розслі­

дування яких покладено законом на ці органи;

здійснює у передбачених законодавством України випадках

спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників суду,

органів прокуратури, внутрішніх справ, митних органів,

органів державної податкової служби, державної контрольно-

ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони,

Антимонопольного комітету України, їх близьких родичів, а

також осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві;

виявляє, розкриває і розслідує злочини, що мають міжрегіо­

нальний і міжнародний характер, веде боротьбу з організова­

ною злочинністю, наркобізнесом і злочинами у сфері економі­

ки;

забезпечує профілактику правопорушень, вносить централь­

ним і місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, ус­

тановам і організаціям подання щодо усунення причин і умов,

які сприяють вчиненню правопорушень, організовує здійснен­

ня серед населення роз'яснювальної роботи з питань охорони

громадського порядку і боротьби зі злочинністю;

бере участь у наукових, кримінологічних і соціологічних до­

слідженнях, розробці на основі їх результатів державних про­

грам боротьби зі злочинністю і охорони громадського порядку;

102

 

вживає разом з іншими державними органами заходів запобі­гання дитячій безпритульності та правопорушенням серед не­повнолітніх;

організовує і здійснює розшук громадян у випадках, передба­чених законодавством України та міжнародними договорами; організовує інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ, формує центральні довідково-інфор­маційні фонди, веде оперативно-пошуковий та криміналістич­ний облік, у межах своїх повноважень складає державну ста­тистичну звітність;

організовує здійснення всіх видів експертизи у кримінальних справах та криміналістичних досліджень за матеріалами опе-ративно-розшукової діяльності, забезпечує в установленому порядку участь спеціалістів експертної служби у слідчих діях, організовує здійснення на договірних засадах відповідних видів експертизи і досліджень на замовлення фізичних і юри­дичних осіб;

бере участь у ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць поз­бавлення волі;

забезпечує функціонування дозвільної системи, здійснює конт­роль за придбанням, зберіганням, носінням і перевезенням зброї, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів і речовин, щодо зберігання і використання яких встановлено спеціальні правила, за відкриттям і функціонуван­ням об'єктів, де вони використовуються;

організовує діяльність Державної автомобільної інспекції, за­безпечує реєстрацію і облік автомототранспортних засобів, ра­зом з іншими державними органами вживає заходів забезпе­чення безпеки дорожнього руху; контролює здійснення інши­ми центральними органами виконавчої влади і транспортними організаціями діяльності, спрямованої на запобігання дорож­ньо-транспортним пригодам;

організовує на договірних засадах охорону майна всіх форм власності, охороняє і обороняє особливо важливі державні об'єкти, разом із заінтересованими державними органами сприяє підвищенню надійності охорони цих об'єктів; забезпечує охорону дипломатичних представництв і кон­сульських установ іноземних держав на території України;

103

 

104

 

здійснює контроль за додержанням громадянами паспортних правил, правил в'їзду, виїзду, перебування в Україні та тран­зитного проїзду через її територію іноземців, осіб без грома­дянства;

організовує заходи рятування людей, охорону їх безпеки, за­безпечення громадського порядку, збереження майна в разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф та ліквідацію їх наслідків;

забезпечує участь органів внутрішніх справ у межах їх повно­важень у здійсненні заходів охорони довкілля; забезпечує високу бойову і мобілізаційну готовність органів внутрішніх справ та внутрішніх військ, відповідно до законо­давства бере участь у забезпеченні режиму воєнного або над­звичайного стану в разі його введення на території України або в окремих її місцевостях;

бере участь у розробці проектів міжнародних договорів Украї­ни з питань боротьби зі злочинністю, забезпечує в межах своїх повноважень виконання укладених міжнародних договорів України, відповідно до законодавства укладає з відповідними органами іноземних держав угоди про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю та з інших питань, що належать до його компетенції;

вживає заходів реалізації галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, у межах своїх повноважень забезпе­чує виконання Українською стороною зобов'язань за Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Євро­пейським Союзом, іншими міжнародними договорами Украї­ни, адаптацію законодавства України до законодавства Євро­пейського Союзу, здійснює інші заходи інтеграції України до Європейського Союзу;

розробляє і організовує виконання програм кадрового забез­печення органів внутрішніх справ та внутрішніх військ, вжи­ває заходів додержання дисципліни і законності в їх діяльності; організовує діяльність навчальних закладів, наукових установ, що належать до сфери його управління;

вживає відповідно до законодавства заходів забезпечення пра­вового та соціального захисту осіб рядового і начальницького складу та працівників органів внутрішніх справ, військово­службовців та працівників внутрішніх військ, пенсіонерів з

 

числа військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, членів їхніх сімей, розробляє пропозиції з цих питань і вносить їх на розгляд відповідних органів;

організовує в установленому порядку матеріально-технічне за­безпечення діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ, установ і організацій, що належать до сфери його управління, внутрішніх військ, контролює правильність використання ними матеріально-технічних ресурсів і коштів; організовує в системі МВС України діяльність з питань фінан­сування, праці, заробітної плати, економічного прогнозування, бухгалтерського обліку і звітності, контрольно-ревізійну діяльність;

вносить відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо будівництва об'єктів адміністративного, виробничого, соціально-побутового, військового призначення та житла для забезпечення діяльності його системи, здійснює контроль за цим будівництвом;

бере участь у формуванні науково-технічної політики у сфері діяльності органів внутрішніх справ; організовує і координує впровадження у практику досягнень науки і передового досві­ду, забезпечує розробку озброєнь, спеціальних, технічних і криміналістичних засобів для органів внутрішніх справ та внутрішніх військ;

організовує і забезпечує функціонування відомчої мережі зв'яз­ку;

забезпечує у передбачених законодавством випадках ліцензу­вання окремих видів господарської діяльності; організовує діяльність з підготовки, перепідготовки та підви­щення кваліфікації спеціалістів у навчальних закладах та нау­кових установах, що належать до сфери його управління; організовує діяльність закладів охорони здоров'я, що належать до сфери його управління;

забезпечує реалізацію державної політики щодо державної та­ємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті МВС України, в органах внутрішніх справ і внутрішніх вій­ськах;

виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

105

 

Для виконання покладених на МВС України завдань йому згідно з чинним законодавством надано й певні повноваження. Міністер­ство внутрішніх справ України має право:

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у

міжнародних організаціях і при укладенні міжнародних дого­

ворів;

одержувати в установленому законодавством порядку від цен­

тральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місце­

вого самоврядування, підприємств, установ і організацій

інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання

покладених на нього завдань;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів вико­

навчої влади, підприємств, установ і організацій (за погоджен­

ням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать

до його компетенції;

перевіряти додержання центральними та місцевими органами

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,

підприємствами, установами і організаціями та громадянами

правил безпеки дорожнього руху, дозвільної системи;

скликати в установленому порядку наради з питань, що нале­

жать до його компетенції;

здійснювати відповідно до законодавства господарську

діяльність.

При виконанні покладених на нього завдань МВС України взає­модіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.

Міністерство внутрішніх справ України в межах своїх повнова­жень видає на основі та на виконання актів законодавства накази, організовує і контролює їх виконання. Нормативно-правові акти МВС України підлягають реєстрації в порядку, встановленому зако­ном. У разі потреби МВС України видає разом з іншими централь­ними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Міністерство внутрішніх справ України очолює міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Президент України.

Міністр здійснює керівництво МВС України і несе персональну відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Мініст­рів України за розробку і реалізацію державної політики у сфері

106

 

захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку, забезпечен­ня громадської безпеки, боротьби зі злочинністю, виконання МВС України своїх завдань і функцій.

Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції МВС України, обговорення найважливіших напрямків його діяль­ності в міністерстві утворюється колегія у складі міністра (голова ко­легії), його перших заступників та заступників за посадою, інших ке­рівних працівників міністерства, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС України. Чле­ни колегії затверджуються та звільняються від обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням міністра МВС України. Рішення ко­легії реалізуються наказами Міністра.