5.3. Міністерство внутрішніх справ України: завдання, функції, повноваження і структура - СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ - А. П. Гель, Г.С. Семаков, С. П. Кондракова. - Судебные и правоохранительные органы - Право на vuzlib.org

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 82      Главы: <   30.  31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40. > 
  загрузка...

  5.3. Міністерство внутрішніх справ України: завдання, функції, повноваження і структура

  Міністерство внутрішніх справ України — це центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується

  100

   

  Кабінетом Міністрів України. Це міністерство є головним (про­відним) органом системи центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства та держави від проти­правних посягань, ведення боротьби зі злочинністю, охорони гро­мадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки до­рожнього руху, охорони та оборони особливо важливих державних об'єктів.

  У своїй діяльності МВС України керується Конституцією Украї­ни, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство внутрішніх справ України (затвердженим Указом Президента України від 17.10.2000 №1138/2000).

  До основних завдань МВС України належать:

  організація і координація діяльності органів внутрішніх справ

  щодо захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і

  держави від протиправних посягань, охорони громадського

  порядку і забезпечення громадської безпеки;

  участь у розробці та реалізації державної політики щодо бо­

  ротьби зі злочинністю;

  забезпечення запобігання злочинам, їх припинення, розкриття

  і розслідування, розшуку осіб, які вчинили злочини, вжиття за­

  ходів усунення причин і умов вчинення правопорушень;

  організація охорони та оборони внутрішніми військами особ­

  ливо важливих державних об'єктів;

  забезпечення реалізації державної політики з питань громадян­

  ства;

  забезпечення здійснення паспортної, реєстраційної та мігра­

  ційної діяльності;

  організація роботи, пов'язаної із забезпеченням безпеки до­

  рожнього руху;

  здійснення на договірних засадах охорони майна всіх форм

  власності;

  визначення основних напрямів удосконалення діяльності

  органів внутрішніх справ, подання їм організаційно-методич­

  ної та практичної допомоги;

  забезпечення додержання законності в діяльності осіб рядово­

  го і начальницького складу органів внутрішніх справ, праців­

  ників і військовослужбовців системи МВС України;

  101

   

  •               підготовка органів внутрішніх справ та внутрішніх військ для

  інтеграції України до Європейського Союзу.

  Міністерство внутрішніх справ України відповідно до покладе­них на нього завдань здійснює такі функції:

  забезпечує реалізацію державної політики щодо боротьби зі

  злочинністю;

  визначає основні напрямки діяльності підпорядкованих йому

  органів, підрозділів, установ та ефективні засоби і методи ви­

  конання покладених на них завдань;

  організовує діяльність органів внутрішніх справ, пов'язану з

  охороною громадського порядку, запобіганням адміністратив­

  ним правопорушенням, їх припиненням та забезпеченням про­

  вадження у справах про ці правопорушення, розгляд яких за­

  коном покладено на ці органи;

  організовує здійснення органами внутрішніх справ профілак­

  тичних і оперативно-розшукових заходів запобігання злочи­

  нам, їх виявлення, припинення і розкриття, провадження

  дізнання і досудового слідства у справах про злочини, розслі­

  дування яких покладено законом на ці органи;

  здійснює у передбачених законодавством України випадках

  спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників суду,

  органів прокуратури, внутрішніх справ, митних органів,

  органів державної податкової служби, державної контрольно-

  ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони,

  Антимонопольного комітету України, їх близьких родичів, а

  також осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві;

  виявляє, розкриває і розслідує злочини, що мають міжрегіо­

  нальний і міжнародний характер, веде боротьбу з організова­

  ною злочинністю, наркобізнесом і злочинами у сфері економі­

  ки;

  забезпечує профілактику правопорушень, вносить централь­

  ним і місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, ус­

  тановам і організаціям подання щодо усунення причин і умов,

  які сприяють вчиненню правопорушень, організовує здійснен­

  ня серед населення роз'яснювальної роботи з питань охорони

  громадського порядку і боротьби зі злочинністю;

  бере участь у наукових, кримінологічних і соціологічних до­

  слідженнях, розробці на основі їх результатів державних про­

  грам боротьби зі злочинністю і охорони громадського порядку;

  102

   

  вживає разом з іншими державними органами заходів запобі­гання дитячій безпритульності та правопорушенням серед не­повнолітніх;

  організовує і здійснює розшук громадян у випадках, передба­чених законодавством України та міжнародними договорами; організовує інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ, формує центральні довідково-інфор­маційні фонди, веде оперативно-пошуковий та криміналістич­ний облік, у межах своїх повноважень складає державну ста­тистичну звітність;

  організовує здійснення всіх видів експертизи у кримінальних справах та криміналістичних досліджень за матеріалами опе-ративно-розшукової діяльності, забезпечує в установленому порядку участь спеціалістів експертної служби у слідчих діях, організовує здійснення на договірних засадах відповідних видів експертизи і досліджень на замовлення фізичних і юри­дичних осіб;

  бере участь у ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць поз­бавлення волі;

  забезпечує функціонування дозвільної системи, здійснює конт­роль за придбанням, зберіганням, носінням і перевезенням зброї, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів і речовин, щодо зберігання і використання яких встановлено спеціальні правила, за відкриттям і функціонуван­ням об'єктів, де вони використовуються;

  організовує діяльність Державної автомобільної інспекції, за­безпечує реєстрацію і облік автомототранспортних засобів, ра­зом з іншими державними органами вживає заходів забезпе­чення безпеки дорожнього руху; контролює здійснення інши­ми центральними органами виконавчої влади і транспортними організаціями діяльності, спрямованої на запобігання дорож­ньо-транспортним пригодам;

  організовує на договірних засадах охорону майна всіх форм власності, охороняє і обороняє особливо важливі державні об'єкти, разом із заінтересованими державними органами сприяє підвищенню надійності охорони цих об'єктів; забезпечує охорону дипломатичних представництв і кон­сульських установ іноземних держав на території України;

  103

   

  104

   

  здійснює контроль за додержанням громадянами паспортних правил, правил в'їзду, виїзду, перебування в Україні та тран­зитного проїзду через її територію іноземців, осіб без грома­дянства;

  організовує заходи рятування людей, охорону їх безпеки, за­безпечення громадського порядку, збереження майна в разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф та ліквідацію їх наслідків;

  забезпечує участь органів внутрішніх справ у межах їх повно­важень у здійсненні заходів охорони довкілля; забезпечує високу бойову і мобілізаційну готовність органів внутрішніх справ та внутрішніх військ, відповідно до законо­давства бере участь у забезпеченні режиму воєнного або над­звичайного стану в разі його введення на території України або в окремих її місцевостях;

  бере участь у розробці проектів міжнародних договорів Украї­ни з питань боротьби зі злочинністю, забезпечує в межах своїх повноважень виконання укладених міжнародних договорів України, відповідно до законодавства укладає з відповідними органами іноземних держав угоди про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю та з інших питань, що належать до його компетенції;

  вживає заходів реалізації галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, у межах своїх повноважень забезпе­чує виконання Українською стороною зобов'язань за Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Євро­пейським Союзом, іншими міжнародними договорами Украї­ни, адаптацію законодавства України до законодавства Євро­пейського Союзу, здійснює інші заходи інтеграції України до Європейського Союзу;

  розробляє і організовує виконання програм кадрового забез­печення органів внутрішніх справ та внутрішніх військ, вжи­ває заходів додержання дисципліни і законності в їх діяльності; організовує діяльність навчальних закладів, наукових установ, що належать до сфери його управління;

  вживає відповідно до законодавства заходів забезпечення пра­вового та соціального захисту осіб рядового і начальницького складу та працівників органів внутрішніх справ, військово­службовців та працівників внутрішніх військ, пенсіонерів з

   

  числа військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, членів їхніх сімей, розробляє пропозиції з цих питань і вносить їх на розгляд відповідних органів;

  організовує в установленому порядку матеріально-технічне за­безпечення діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ, установ і організацій, що належать до сфери його управління, внутрішніх військ, контролює правильність використання ними матеріально-технічних ресурсів і коштів; організовує в системі МВС України діяльність з питань фінан­сування, праці, заробітної плати, економічного прогнозування, бухгалтерського обліку і звітності, контрольно-ревізійну діяльність;

  вносить відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо будівництва об'єктів адміністративного, виробничого, соціально-побутового, військового призначення та житла для забезпечення діяльності його системи, здійснює контроль за цим будівництвом;

  бере участь у формуванні науково-технічної політики у сфері діяльності органів внутрішніх справ; організовує і координує впровадження у практику досягнень науки і передового досві­ду, забезпечує розробку озброєнь, спеціальних, технічних і криміналістичних засобів для органів внутрішніх справ та внутрішніх військ;

  організовує і забезпечує функціонування відомчої мережі зв'яз­ку;

  забезпечує у передбачених законодавством випадках ліцензу­вання окремих видів господарської діяльності; організовує діяльність з підготовки, перепідготовки та підви­щення кваліфікації спеціалістів у навчальних закладах та нау­кових установах, що належать до сфери його управління; організовує діяльність закладів охорони здоров'я, що належать до сфери його управління;

  забезпечує реалізацію державної політики щодо державної та­ємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті МВС України, в органах внутрішніх справ і внутрішніх вій­ськах;

  виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

  105

   

  Для виконання покладених на МВС України завдань йому згідно з чинним законодавством надано й певні повноваження. Міністер­ство внутрішніх справ України має право:

  представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у

  міжнародних організаціях і при укладенні міжнародних дого­

  ворів;

  одержувати в установленому законодавством порядку від цен­

  тральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місце­

  вого самоврядування, підприємств, установ і організацій

  інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання

  покладених на нього завдань;

  залучати спеціалістів центральних та місцевих органів вико­

  навчої влади, підприємств, установ і організацій (за погоджен­

  ням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать

  до його компетенції;

  перевіряти додержання центральними та місцевими органами

  виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,

  підприємствами, установами і організаціями та громадянами

  правил безпеки дорожнього руху, дозвільної системи;

  скликати в установленому порядку наради з питань, що нале­

  жать до його компетенції;

  здійснювати відповідно до законодавства господарську

  діяльність.

  При виконанні покладених на нього завдань МВС України взає­модіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.

  Міністерство внутрішніх справ України в межах своїх повнова­жень видає на основі та на виконання актів законодавства накази, організовує і контролює їх виконання. Нормативно-правові акти МВС України підлягають реєстрації в порядку, встановленому зако­ном. У разі потреби МВС України видає разом з іншими централь­ними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

  Міністерство внутрішніх справ України очолює міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Президент України.

  Міністр здійснює керівництво МВС України і несе персональну відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Мініст­рів України за розробку і реалізацію державної політики у сфері

  106

   

  захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку, забезпечен­ня громадської безпеки, боротьби зі злочинністю, виконання МВС України своїх завдань і функцій.

  Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції МВС України, обговорення найважливіших напрямків його діяль­ності в міністерстві утворюється колегія у складі міністра (голова ко­легії), його перших заступників та заступників за посадою, інших ке­рівних працівників міністерства, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС України. Чле­ни колегії затверджуються та звільняються від обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням міністра МВС України. Рішення ко­легії реалізуються наказами Міністра.

  «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 82      Главы: <   30.  31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40. > 

   
  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2009 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.