§ 5.        Форми   і   методи   адміністративної   діяльності   органів внутрішніх справ - Адміністративна діяльність - Авторський колектив - Административное право - Право на vuzlib.org

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 8      Главы:  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.
  загрузка...

  § 5.        Форми   і   методи   адміністративної   діяльності   органів внутрішніх справ

  Функції адміністративної діяльності міліції реалізуються в конкретних діях суб'єктів, які здійснюють цю діяльність. Такі дії знаходять своє вираження у визначених формах діяльності відповідно до виконання поставлених перед нею завдань. Тому, під формою розуміють об'єктивний вияв суті дій суб'єктів. Оскільки за допомогою форм практично реалізуються функції адміністративної діяльності, то від різнобічності використання цих форм до певної міри залежить ефективність діяльності в цілому.

  Наявність завдань і функцій адміністративної діяльності міліції обумовлює існування різних форм цієї діяльності, які передбачені правовими нормами. Форми закріплені в законодавстві, яке визначає правовий статус міліції, у положеннях, статутах, інструкціях та інших актах, що регламентують адміністративну діяльність її суб'єктів. При цьому для здійснення функцій такої діяльності її суб'єкти повинні використовувати тільки ті форми, які передбачені відповідними правовими актами.

  Водночас творчий характер адміністративної діяльності міліції неможливий без надання суб'єкту цієї діяльності самостійності у виборі тих чи інших встановлених законодавством форм. Вибір відповідних форм проводиться з урахуванням конкретної життєвої ситуації, вимог ефективності і доцільності.

  Вид конкретної форми визначається характером дій суб'єктів адміністративної діяльності, що здійснюють виконання покладених на них функцій. В одних випадках такі дії тягнуть за собою юридичні наслідки, в інших - ні (наприклад, правова пропаганда, навчання членів громадських формувань, які задіяні в охороні громадського порядку та ін.). Відповідно до цього форми адміністративної діяльності поділяють на дві основні групи:

  Правові.

  Неправові (організаційні).

  Правові форми пов'язані зі встановленням і застосуванням норм права. До правових форм діяльності ОВС належать: видання актів органів внутрішніх справ; укладення договорів;

  здійснення інших, юридична значущих дій. Неправові   форми   управлінської діяльності   не   пов'язані  з реалізацією    розпорядчих    повноважень    ОВС    і    не    спричиняють

  30

  встановлення правових норм або виникнення, зміну чи припинення правовідносин.

  Розрізняють два види таких форм:

  проведення суспільно-організаційних заходів; проведення організаційно-технічних заходів.

  Адміністративні акти ОВС - це прийняті в процесі виконавчої діяльності на основі та з метою виконання законів України однобічні владні вказівки, які спрямовані на встановлення, зміну чи припинення конкретних правовідносин, або такі, що мають обов'язкові для підлеглих органів та співробітників ОВС правила з метою організації і практичного здійснення охорони прав громадян та громадського порядку.

  Адміністративні акти приймаються в кожному конкретному випадку застосування до правопорушників адміністративних стягнень.

  Застосування актів наявне у ч е житлового4 вній4 ій діяльності. З їх допомогою вищі органи та посадові особи керують підлеглими підрозділами та співробітниками міліції, планують роботу, застосовують заходи заохочення, накладають дисциплінарні стягнення.

  Акти управління дуже різноманітні, але найбільш важливе значення має їх класифікація:

  а)             за сферою застосування:

  внутрішні - звернені до підлеглих за службою апаратів та співробітників. Видаються з питань розстановки кадрів, проходження служби, регулювання виконання службових обов'язків тощо;

  зовнішні - спрямовані за межі апарату міліції, адресовані громадянам, організаціям, підприємствам, установам (питання паспортної, дозвільної системи, транспорту);

  б)            за юридичними ознаками:

  Індивідуальні - наприклад,  накази  про призначення на посаду,   дозвіл   на   виготовлення   печаток   і   штампів, винесення постанови про накладення штрафу; нормативні - адресуються тільки співробітникам  ОВС (встановлення особливого розпорядку і режиму роботи)

  в)             за формою видання: (письмові та усні);

  г) за назвою: (статути, настанови, інструкції,   постанови,  дозволи, плани)

  Окремою формою адміністративної діяльності є укладення договорів

  31

  Відповідно до Положення про Державну службу охорони ТІ' підрозділи укладають договори з юридичними та фізичними особами на охорону об'єктів та квартир громадян. За характером відносин. щ0 виникають у разі підписання такого договору, його можна вважати змішаним - цивільно-адміністративним.

  Особливістю юридичних властивостей цієї правової форми є те, що на відміну від нормативних та індивідуальних актів управління адміністративний договір вступає в силу за взаємним погодженням підрозділу охорони з іншими організаціями, а також громадянами.

  Наступною правовою формою адміністративної діяльності є здійснення інших, юридична значущих дій. Сюди належать такі дії, які створюють нові юридичні положення, змінюють існуючі правові відносини або виступають необхідною умовою для настання правових наслідків - це прийняття присяги, атестування працівників, реєстрація та ін.

  Співробітник міліції, який прийняв присягу, зобов'язаний дотримуватись її. Він має право на одержання табельної зброї, набуває необхідних прав та виконує обов'язки згідно з Законом України "Про міліцію".

  Атестування є також дією, яка тягне за собою відповідні юридичні наслідки. Висновки атестаційної комісії враховуються керівником ОВС при проходженні служби рядовим та начальницьким складом ОВС.

  Сутність суспільно-організаційних дій характеризується спрямованістю на проведення роботи з населенням. Вона полягає в мобілізації населення на забезпечення громадського порядку і безпеки шляхом роз'яснення правових актів, проведення звітів перед населенням.

  Під організаційно-технічними діями ОВС розуміються врегульовані технічними нормами дії щодо створення нормальних умов для роботи апарату управління. Це одержання та обробка інформації, облік діловодства, адресно-довідкова робота. Ці діі виконуються переважно допоміжним складом службовців.

  Отже, під формами адміністративної діяльності міліцА розуміються однорідні за своїм характером і правовою природою групи адміністративних дій, за допомогою яких міліція забезпечує громадський порядок, безпеку та веде боротьбу зі злочинністю.

  32

  Методи адміністративної діяльності

  В    адміністративно-правовому     аспекті     під     методами адміністративної діяльності розуміються способи цілеспрямованого пливу на поведінку громадян,  а також діяльність підприємств і організацій в інтересах забезпечення громадського порядку.

  Методи в адміністративній діяльності міліції, як і в інших напрямах її діяльності (оперативно-розшуковій, кримінально-процесуальній), покликані забезпечити високу ефективність діяльності працівників міліції, їх злагоджену роботу.

  Основними методами адміністративної діяльності органів внутрішніх справ є:

  переконання; примус.

  Переконання як метод означає моральний, психологічний, матеріальний вплив суб'єкта адміністративної діяльності на об'єкт, на його волю, поведінку, що породжує, зміцнює і розвиває свідомість відповідно до мети і завдань діяльності, спонукає до свідомого виконання вимог суб'єкта адміністративної діяльності.

  Переконання є засобом попередження злочинів та інших правопорушень.

  Найбільш поширеними формами використання методу переконання є:

  а)             здійснення систематичної роз'яснювальної роботи щодо

  норм  адміністративно-правових   актів   (агітаційно-пропагандистська

  робота);

  б)            критика антигромадських вчинків;

  в)             інформування населення про стан охорони громадського

  порядку і боротьби зі злочинністю;

  г)             заохочення громадян, які активно беруть участь в охороні

  громадського порядку.

  Будучи   основними   методами   адміністративної   діяльності переконання не завжди є достатньо ефективним заходом впливу на оведінку осіб, які вчиняють протиправні дії. У зв'язку з цим держава хороняючи   недоторканність   особи,   її  права   і   свободи,   законні нтереси, уповноважує співробітників міліції застосовувати примус до •«, хто не піддасться впливу заходів переконання.

  Примус як метод адміністративної діяльності міліції включає в себе матеріальний, психічний або фізичний вплив на свідомість та поведінку особи

  33

  Адміністративний примус знаходить широке застосування діяльності органів внутрішніх справ у процесі охорони фомадськог порядку і забезпечення громадської безпеки.

  Заходи адміністративного примусу залежно від мети т способу забезпечення правопорядку класифікуються на декілька гругт

  адміністративно-попереджувальні заходи;

  заходи адміністративного припинення;

  заходи адміністративно-процесуального забезпечення;

  адміністративні стягнення.

  Співробітники органів внутрішніх справ використовують такі адміністративно-попереджувальні заходи:

  перевірка документів;

  вхід   на   територію   і   до   приміщень   підприємств  та

  організацій, до приміщень громадян;

  припинення або обмеження руху транспорту та пішоходів

  адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць

  позбавлення волі;

  вилучення  вогнепальної зброї в  осіб, які систематично

  порушують       громадський       порядок,       зловживають

  спиртними напоями та ін.

  Одним з найбільш поширених засобів адміністративного попередження є перевірка документів. Відповідно до з п.2 ст. 11 Закону України "Про міліцію" співробітники міліції при підозрі у вчиненні правопорушення мають право перевіряти у громадян документи, що засвідчують їх особу, а також інші документи, які необхідні для з'ясування додержання правил, щодо яких міліція має повноваження контролю чи нагляду.

  Наступним адміністративним заходом попередження с відвідування підприємств, установ і організацій, житлових та інших приміщень громадян, а також їх земельних ділянок. Цей захід передбачений п.15 та 21 ст.П Закону України "Про міліцію". Але вхід на цю територію або до приміщення можливий лише в окремих випадках.

  тако*

  У процесі адміністративної діяльності міліції використовують такі адміністративно-попереджувальні заходи, як припинення (обмеження) руху транспорту та пішоходів. Застосовується цей метод при проведенні масових заходів, виникнення стихійних лих, а також за інших обставин (ремонті доріг, виявленні вибухових пристроїв, різни* аварійних роботах).

  З метою попередження правопорушень здійснюється також адміністративний нагляд за особами, що звільнені з місць позбавленнння волі.

  34

  Але він має комплексний адміністративно-правовий характер, оскільки включає заходи як щодо попередження, так щодо припинення правопорушення, так, щодо припинення правопорушекнь

  До заходів адміністративного припинення можна віднести:

  вимоги про припинення протиправної поведінки;

  адміністративне доставлення осіб;

  усунення від керування транспортним засобом особи, яка

  знаходилась   у   стані   сп'яніння   чи   не   мала   права   на

  керування даним видом транспорту;

  заборона експлуатації об'єктів дозвільної системи;

  застосування   заходів   фізичного   впливу,   спеціальних

  засобів, вогнепальної зброї.

  Виконуючи обов'язки з метою забезпечення охорони громадського порядку працівники міліції мають право вимагати від громадян і посадових осіб припинення протиправної поведінки. Цей захід припинення являє собою офіційну вказівку порушнику про допущене ним правопорушення і про необхідність припинення протиправної поведінки.

  Водії, судноводії та інші особи, які керують транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та стосовно яких є достатні підстави вважати, що вони перебувають у стані сп'яніння, на основі ст.266 КУпАП підлягають усуненню від керування цими транспортними засобами чи суднами та оглядові на стан сп'яніння.

  При виявленні грубих порушень правил дозвільної системи (відсутність дозволу, умов, які забезпечують безпеку функціонування) згідно з діючим законодавством ОВС мають право забороняти чи призупиняти роботу об'єктів дозвільної системи.

  Для припинення правопорушень, подолання (придушення) протидії законним вимогам міліції, якщо інші способи не забезпечили виконання покладених на неї обов'язків, міліція має право застосовувати прийоми рукопашного бою, кайданки, гумові кийки, засоби зв'язування, сльозоточиві речовини, пристрої для відкриття приміщень і примусової зупинки транспорту, водомети, бронемашини та Інші спеціальні і транспортні засоби. Як крайній захід допускається застосування вогнепальної зброї.

  До заходів адміністративно-процесуального забезпечення можна віднести:

  адміністративне затримання особи;

  огляд речей;

  особистий огляд;

  вилучення речей та документів.

  Відповідно до ст. 260 КУпАП, у випадках встановлення особи складання протоколу про адміністративне правопорушення За неможливості складання його на місці вчинення правопорушення якщо складання протоколу є обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення допускається адміністративне затримання особи, коли інші заходи впливу вичерпані.

  Заходи адміністративно-процесуального забезпечення передбачені не тільки Кодексом про адміністративні правопорушення а й іншими нормативними актами. Так, у Законі України "Про міліцію" передбачені такі заходи:

  затримання і тримання у приймальнику-розподільнику осіб, підозрюваних у бродяжництві, до 30-ти діб зі санкції прокурора;

  затримання до трьох діб осіб, які ухиляються від виконання постанови суду про направлення їх на примусове лікування від хронічного алкоголізму чи наркоманії;

  затримання на строк до 24 годин осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють при цьому реальну небезпеку для себе та оточуючих, з метою передачі їх до лікувальної установи; затримання не більше ніж на 8 годин неповнолітніх віком до 16-ти років, які залишились без опіки, для передачі законним представникам, а неповнолітніх, які вчинили суспільне небезпечні дії і не досягли при цьому віку, з якого наступає кримінальна відповідальність - до передачі їх законним представникам або направлення до приймальника-розподільника.

  Важливе значення для забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення має особистий огляд та огляд речей. Законодавець передбачає деякі правила проведення що процедури. Особистий огляд може проводитись уповноваженою на те особою однієї статі з тим, кого оглядають, у присутності двох понятих тієї ж статі. Огляд речей та інших предметів здійснюється, як правило, у присутності особи, власністю (володінням) якої вони є.

  Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду чи огляду   речей,   вилучаються   компетентними   службовими   осооам органів внутрішніх справ або державною службою охорони.

  36

  Аддміністративне     стягнення – є одним з видів адміністративного     примусу,     що     виконує     функцію     покарання  правопорушників

  Органи внутрішніх справ застосовують такі адміністративні стягнення:

  попередження;

  штраф;

  сплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;

  конфіскація предмета, що став знаряддям вчинення правопорушення;

  позбавлення   спеціального   права,   наданого   цій   особі (дозвіл на керування транспортними засобами). Сплатне    вилучення    та    конфіскація    предметів    можуть застосовуватись    у     формі     як     основних,     так     і    додаткових адміністративних стягнень, всі інші перелічені вище стягнення можуть бути застосовані лише як основні.

  Попередження застосовується як самостійний захід адміністративного стягнення, якщо він передбачений відповідною статтею КУпАП, і застосовується до осіб, які вчинили незначні проступки, що не носять надто вираженого антигромадського характеру або вчинені вперше. Як свідчить практика, попередження в подібних випадках є дуже ефективним заходом впливу.

  У специфічній формі виносяться попередження водіям, які порушили правила дорожнього руху. Так, за порушення, що загрожують руху транспорту та пішоходам, в талоні до посвідчення водія здійснюється запис із зазначенням виду допущених правопорушень.

  Від попередження, як заходу адміністративного стягнення, потрібно відрізняти усні попередження (зауваження), які є засобами переконання, і, не маючи характеру адміністративного стягнення, не можуть тягти за собою правових наслідків.

  Штраф - грошове стягнення, яке накладається на винних осіб за вчинення адміністративного проступку. Органам внутрішніх справ надасться право самостійно стягувати штрафи.

  Сплатне вилучення предмета полягає в його примусовому ^илученні   та   подальшій   реалізації   з   передачею   вирученої   суми ишньому   власникові   з   відрахуванням   витрат   на   реалізацію вилученого предмета.

  37

  Конфіскація як захід адміністративного стягнення полягає у примусовій безоплатній передачі предмета, що став засобом вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. у власність держави.

  Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянину застосовується щодо прав на керування транспортними засобами, полювання, а також усунення осіб від виконання функцій держави (відповідно до Закону "Про боротьбу з корупцією").

  Позбавлення водіїв права керування транспортними засобами є одним з ефективних заходів боротьби за безпеку на дорогах і застосовується за певні порушення встановлених законом правил дорожнього руху.

  Позбавлення права полювання не може застосовуватись до осіб, для яких полювання є основним джерелом існування.

  Контрольні питання

  Класифікація      форм      адміністративної     діяльності      органів

  внутрішніх справ України.

  Роль переконання в адміністративній діяльності міліції.

  Заходи      адміністративного      примусу,      які      застосовуються

  працівниками        міліції        (адміністративне        попередження,

  адміністративне      припинення,      адміністративно-процесуальне

  забезпечення, адміністративне стягнення).

  «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 8      Главы:  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.

   
  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2009 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.